ICAO English

ICAO English  required by ICAO ▪️ EASA English  required by EASA

Hodnotenie

ICAO English je vyhodnotené dvomi examinátormi ▪️ výsledkom je ICAO Level

Proces

ICAO English exam is evaluated by two examiners. It is rated as ICAO Level

Obsah

Platnosť ICAO English ▪️ závisí na vašom ICAO Level

Platnosť

Platnosť ICAO English ▪️ závisí na  ICAO Level

Vzorový Test

Prihlásiť

Exam ICAO English ✅

The aviation English test  ICAO English is divided into several parts. The entire  language proficiency test  takes approximately 20-30 minutes. The ICAO English exam consists of the following parts:

 • An interview
 • Visual analysis (image)
 • Communication simulation
 • Eavesdropping on communications
 • Visual analysis (video)

ICAO English or EASA English?

All  EASA flight licenses  and the resulting authorizations (except LAPL  , EIR and some others) are issued in accordance with both ICAO and EASA regulations.

The language competence of pilots is colloquially referred to as  ICAO Slovak , or  aviation Slovak .

Due to the fact that ICAO issued  language proficiency  requirements already in 2008 - that is, approximately 3 years before EASA - pilots use the designation  ICAO Slovak  as a common name for both regulatory bases for language testing  of aviation English - both EASA FCL.055 and ICAO Doc 9835.

ICAO English - hodnotenie

Prihlásiť

Preskúšanie ICAO English je vyhodnotené podľa hodnotiacich jazykových deskriptorov. Výsledkom je jazyková spôsobilosť hodnotená na úrovni od 1 do 6.

ICAO English Proces hodnotenia

Prihlásiť

Aero Language využíva viacúrovňový koncept hodnotenia pre všetky preskúšania ICAO English.

Prvé hodnotenie vašej leteckej angličtiny vykonáva examinátor priamo počas preskúšania jazykovej spôsobilosti.

.

Druhé hodnotenie vykoná hodnotiaci na základe online metódy.

Ak sa títo dvaja hodnotiaci so svojimi hodnoteniami nezhodnú s konečným ICAO English level, náš systém Aero Language ADMIN zaeviduje nezhodu v hodnotení. Do procesu je následne zapojený ďalší hodnotiteľ, ktorý určí konečnú úroveň leteckej angličtinyICAO English.

ICAO English - Obsah skúšky

Prihlásiť

Preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English pozostáva z 5 rôznych sekcií. V každej sekcii hodnotí jazykový examinátor nasledujúce jazykové deskriptory. Každý jazykový deskriptor je ohodnotený 1 až 6. Najnižšia hodnota zo všetkých deskriptorov je konečný výsledok - ICAO English Level.

Jazykové deskriptory - na toto sa treba zamerať pre čo najlepší výsledok leteckej angličtinyICAO English.

Jazykové deskriptory - to je niečo, čo určuje VášICAO Level.

 • výslovnosť
 • gramatika a vetná skladba
 • slovná zásoba
 • plynulosť reči
 • pochopenie
 • interakcia

Platnosť ICAO English ✅

Prihlásiť

Platnosť anglickej kvalifikácie ICAO závisí od vašich aktuálnych jazykových znalostí. Vaše schopnosti sa odrážajú v takzvaných ICAO anglických úrovniach. 

S cieľom zosúladiť požiadavky ICAO na jazykovú spôsobilosť s požiadavkami EASA bol oboma regulačnými normami vytvorený systém úrovní.  

 • Angličtina Úroveň 4 - 5r ICAO / 4r EASA
 • Angličtina Úroveň 5 - 6r  ICAO aj EASA
 • Angličtina Úroveň 6 - trvalo

ICAO English Level
ICAO Angličtina Level 4 ✓

ICAO English level 4 je minimálna prevádzková úroveň jazykovej spôsobilosti ♥

⚠️ ICAO English Level 4 vo všeobecnosti ⚠️ 

ICAO English Level 4, ICAO Level 4 alebo jednoducho letecká angličtina - úroveň 4 je takzvaná minimálna prevádzková úroveň znalostí leteckej angličtiny. ICAO English Level 4 označuje minimálne jazykové schopnosti, ktorými musí pilot disponovať. Niektoré letecké spoločnosti alebo prevádzkovateliai však môžu mať vyššie požiadavky pre jazykovú spôsobilosť. Preto aj napriek tomu, že je váš ICAO English Level 4 z hľadiska predpisov dostatočný, nemusí tak tomu byť z pohľadu leteckej spoločnosti. Pre rekreačných pilotov a súkromných pilotov je do však dostačujúca jazyková spôsobilosť.

Pozrime sa, čo to vlastne znamená ICAO English level 4...

ICAO English Level 4 ✅ Výslovnosť

Neočakávame od vás výslovnosť experta ani pokročilého angličana. Vďaka vašej výslovnosti jednoducho spoznáme, že anglický jazyk nie je váš rodný jazyk. Najčastejšie chyby sú vo výslovnosti "th". Teda think vyslovujete ako "sink" a podobne. Z kontextu rozprávania je však jednoducho zrozumiteľný obsah viet.

ICAO English Level 4 ✅ Gramatika

Gramatika, ktorú používate ako držiteľ ICAO English Level 4 je jasný obsah a časový priebeh. Vaša gramatika však nie je úplna a správna. Je však pre vás jednoduché rozoznať rozdiel medzi minulým a prítomným časom, viete ako sa tvorí množné číslo a rôzne predložky. Poznáte rozdiel medzi "an" a "a". Ak príde ku komplexnejším debatám, spravidla prenecháte debatu iným, alebo sa vyhýbate zloženiu komplexnejšich viet.

ICAO English Level 4 ✅ Plynulosť rozprávania

Netrvá vám dlho, aby ste našli správne slová pre opis situácie, alebo odpoveď na otázku. Možno vám to trvá v niektorých prípadocho niečo dlhšie, ale to je v poriadku.

ICAO English Level 4 ✅ Slovná zásoba

Letecká slovná zásoba sa rozširuje spoločne s tým, ako pribúdajú Vaše letecke skúsenosti. Pre nás je dôležité, aby vaša slovná zásoba - ako držiteľa ICAO English Level 4 bola primeraná vašim leteckým skúsenostiam. Taktiež je doležité, aby ste so svojou slovnou zásobou boli schopný komunikovať s ostatnými pilotmi, alebo riadením letovej prevádzky. O rôznych iných témach dokážete rozprávať vlastnými slovami a aspoň základným opisom situácie, alebo témy vo forme parafrázovania.

ICAO English Level 4 ✅ Porozumenie

Očakávame od vás trochu viac, ako len štandardnú leteckú frazeológiu a jej používanie. Pre získanie ICAO English LEVEL 4 je potrebné, aby ste použili jednoduchý jazyk mimo leteckej frazeológie na porozumenie situáciám. Je možné, že nebudete rozumieť ihneď. Avšak po zopakovaní frázy, alebo textu porozumiete obsahu, alebo aspoň kontextu. Nebojte sa použiť "say again".

ICAO English Level 4 ✅ Interakcia

Ako držiteľ ICAO English Level 4 sa nebojíte rozprávať. Ak nerozumiete, nezostanete ticho, ale sa spýtate, alebo použijete čarovnú leteckú frázu "say again". 

ICAO Angličtina Level 5 ✓

ICAO English level 5, alebo tiež Extended levelLevel 5 zvyčajne požaduje väčšina leteckých spoločností ako minimálnu úroveň leteckej angličtiny - jazykovej spôsobilosti ♥

ICAO English Level 5 vo všeobecnosti 

ICAO English Level 5 je takzvaná pokročilá úroveň leteckej angličtiny podľa ICAO. Spravidla uchádzač o ICAO English ktorého materinským jazykom nie je angličtina, nemá schopnosť získať ICAO English Level 6. Ak však máte jazykové schopnosti nad úrovňou ICAO English Level 4, pravdepodobne získate ICAO Level 5 bez závažnejších problémov.

ICAO English Level 5 ✅ Výslovnosť

Vaša výslovnosť v prípade ICAO English Level 5 je bez zdĺhavého premýšľania a viac-menej správna.

Rodený anglicky hovoriaci človek zistí, že vaša angličtina na úrovni ICAO Level 5 nie je váš materinský jazyk. Vaša angličtina je však bez významných chýb. Jednoducho povedané - vaša výslovnosť angličtiny ako ICAO Level 5 je v poriadku, avšak s vašim materinským akcentom.

ICAO English Level 5 ✅ Vetná skladba

Tvorba zložitejších vetných skladieb v prípade ICAO English Level 5 vám nie vždy ide, ale aspoň sa o to pokúšate. Vaše základné gramatické schopnosti sú veľmi dobré a bez pochybností. Pokúšate sa vytvoriť ešte zložitejšie vety, ale nemusia byť vždy správne.

ICAO English Level 5 ✅ Plynulosť reči

Rozprávate plynule a zmysluplne. Netrvá dlho, kým nájdete zmysluplnú odpoveď na otázku. Ako držiteľ ICAO English Level 5 - reagujete plynule a obsahovo k veci. Nerobíte dlhé prestávky a vaša reč je plynulá.

ICAO English Level 5 ✅ Slovná zásoba

Veci viete pomenovať správnym slovom. Niekedy aj viacerými. Rozsah vašej slovnej zásoby je v porovnaní s letovými skúsenosťami  naozaj dobrý. Ťažko sa vám hovorí o neznámych oblastiach, alebo iných vedných odboroch mimo letectva. Niekedy dokonca používate aj idiomy a slová typické pre slang anglického jazyka.

ICAO English Level 5 ✅ Porozumenie

Je pomerne ľahké pochopiť veci, keď viete, čo môžete očakávať. Rozumiete viac než len očakávaniam a očakávaným veciam. Nemáte tiež problémy s porozumením menej predvídateľných situáciách. Rozumiete rozhlasovému vysielaniu v anglickom jazyku.

ICAO English Level 5 ✅ Interakcia

Pri interakcií v rozhovore zvládnete trochu viac, než len magickú frázu "say again". Ako držiteľ ICAO English Level 5 sa nebojíte  aktívne pýtať a objasňovať, ak niečomu nerozumiete. Aktívne sa snažíte nezrovnalosti objasniť a komunikovať. Objasňovaním viete iniciovať a viesť zmysluplný dialóg.

ICAO Angličtina Level 6 ✓

ICAO English level 6 je expertná úroveň Angličtiny. Neexistuje vyššia jazyková kvalifikácia :-)
ICAO English Level 6 vo všeobecnosti 

ICAO English level 6 je expertná úroveň Angličtiny. Neexistuje vyššia jazyková kvalifikácia :-)

Ak ašpirujete na ICAO English Level 6, mali by ste hovoriť Idiomatickou rečouIdiomatická reč je niečo, na čo sa budeme počas hodnotenia zameriavať. Ak ašpirujete na ICAO English Level 6, mali by ste hovoriť Idiomatickou rečouIdiomatická reč je niečo, na čo sa budeme počas hodnotenia zameriavať.

Predpokladom pre ICAO English level 6 je okrem širokej slovenej zásoby aj ďalšie množstvo aspektov vrátane správnej gramatiky a výslovnosti. Stovky ani tisíce nalietaných hodín nezaručujú, že bude pilotovi udelená úroveň ICAO English 6, avšak je to jeden z mnohých predpokladov.

ICAO English Level 6 ✅ Výslovnosť

Vaša výslovnosť pri ICAO English 6 je takmer dokonalá. Existujú len nepatrné rozdiely medzi vašou výslovnosťou a výslovnosťou ľudí, pre ktorých je angličtina materským jazykom.

ICAO English Level 6 ✅ Vetná skladba

Predpokladom pre ICAO English 6 je perfektné ovládanie základnej, ale aj pokročilej gramatiky. Nielen základná gramatika, ale aj najkomplexnejšie vety sú takmer bezchybné, keď ich používate vo vetách. A používate ich pomerne často.

ICAO English Level 6 ✅ Plynulosť reči

Plynulosť vašej reči je prirodzená. A pôsobí prirodzene. 

Kedykoľvek rozprávate po anglicky, váš prejav je ucelený a plynulý. Používate vhodnú farbu hlasu, robíte prestávky medzi vetami a slovami, prípadne kladiete tón a dôraz na konkrétne časti slov a viet. Váš prejav je prirodzený..

English Level 6 ✅ Slovná zásoba

Dokážete rozprávať takmer o akejkoľvek téme, či je pre vás známa, alebo neznáma.

Používate idiomy v každodennom slovnom prejave. Okrem toho, že viete, čo znamená význam slova, alebo idiomu, viete používať synonýma podľa toho, ako sa hodia do kontextu.

ICAO English Level 6 ✅ Porozumenie

Rozumiete všetkému. Nie len z kontextu.

Ak rozumiete anglickým textom v piesňach, rozprávkach, ale aj iných hovorených anglických textoch, je to dobrou predispozíciou pre úroveň ICAO English 6.

ICAO English Level 6 ✅ Interakcia

 Vaša interakcia v každej situácií je prirodzená a jednoduchá. Bežne používate verbálne, ale aj neverbálne vyjadrovanie

Vzorový Test

ICAO English testy sú generované online - priamo systémom Aero Language ADMIN. Pre ilustráciu toho, čo obsahuje preskúšanie ICAO English prikladáme vzorový test. Jazykový examinátor vás plynulo prevedie preskúšaním ICAO English.

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina