EASA IR English

Preskúšanie leteckej angličtiny IR English online

Piloti a žiadatelia o zapísanie IFR kvalifikácioe, alebo prístrojovej kvalifikácie musia absolvovať špecifické preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Jedná sa o preskúšanie leteckej angličtiny IR English podľa FCL.055 (d). Skúšku IR English sme v roku 2019 priniesli ako prvá organizácia, pričom Aero Language poskytuje IR English doteraz ako jediná poverená organizácia na Slovensku.

Preskúšanie leteckej angličtiny IR English poskytuje Aero Language ako samostatnú skúšku s hodnotením prospel / neprospel. Niektoré členské štáty EASA, ako napríklad Francúzsko požadujú hodnotenie IR English pre každé preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Tieto národné postupy poznáme a radi Vám vysvetlíme lokálne pravidlá.

Žiadateľ o vydanie prístrojovej kvalifikácie musí preukázať schopnosť používať anglický jazyk na požadovanej úrovni. Účelom skúšky IR English je zhodnotiť schopnosti pilota používať štandardnú leteckú frazeológiu a frazeológiu IFR počas predletovej prípravy, ale aj počas letu.

 

ICAO Slovenčina

Preskúšanie ICAO Slovenčina

Kvalifikácia ICAO Slovak umožňuje komunikovať v Slovenčine pilotovi, alebo riadiacemu letovej prevádzky, ktorý nie je rodilý Slovák. 

Aero Language bola v roku 2019 prvá organizácia na Slovensku, ktorá priniesla možnosť preskúšania ICAO Slovak. Disponujeme vlastnou databázou slovenských testov, ktorá zaručuje bezproblémový priebeh skúšky letecká slovenčina. Preskúšanie ICAO Slovak je potrebné pre pilotov alebo riadiacich letovej prevádzky, ktorí hovoria plynule po slovensky, avšak Slovenčina nie je ich materinským jazykom.

Skúška leteckej slovenčiny - ICAO Slovak je rozdelená do niekoľkých častí. Celé preskúšanie jazykovej spôsobilosti trvá približne 20-30 minút. Preskúšanie ICAO Slovak pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Rozhovor
  • Vizuálna analýza (obrázok)
  • Simulácia komunikácie
  • Odposluch komunikácie
  • Vizuálna analýza (video)

Preskúšanie leteckej slovenčiny je poskytované jazykovým examinátoromAero Language poskytuje preskúšanie ICAO Slovenčiny väčšinou pre pilotov.

ICAO Slovenčina, alebo EASA Slovenčina?

Všetky letecké preukazy EASA a z nej vyplávajúce oprávnenia (okrem leteckých preukazov LAPL, EIR a niektorých ďalších) sú vydávané v súlade s predpismi ICAO aj EASA.

Jazyková spôsobilosť pilotov sa hovorovo označuje ako ICAO Slovak, alebo letecká slovenčina.

Vzhľadom na to, že ICAO vydalo požiadavky na jazykovú spôsobilosť už v roku 2008 - teda približne 3 roky pred EASA - piloti používajú pomenovanie ICAO Slovenčina ako spoločný názov pre obe predpisové základne pre jazkové preskúšanie leteckej angličtiny - ako EASA FCL.055 tak aj ICAO Doc 9835.

ICAO English

Exam ICAO English ✅

The aviation English test  ICAO English is divided into several parts. The entire  language proficiency test  takes approximately 20-30 minutes. The ICAO English exam consists of the following parts:

  • An interview
  • Visual analysis (image)
  • Communication simulation
  • Eavesdropping on communications
  • Visual analysis (video)

ICAO English or EASA English?

All  EASA flight licenses  and the resulting authorizations (except LAPL  , EIR and some others) are issued in accordance with both ICAO and EASA regulations.

The language competence of pilots is colloquially referred to as  ICAO Slovak , or  aviation Slovak .

Due to the fact that ICAO issued  language proficiency  requirements already in 2008 - that is, approximately 3 years before EASA - pilots use the designation  ICAO Slovak  as a common name for both regulatory bases for language testing  of aviation English - both EASA FCL.055 and ICAO Doc 9835.

Naše referencie - po anglicky

Green Agenda
Green Agenda

Preskúšanie ICAO Angličtiny

ICAO Angličinta a ICAO Slovenčina