Slovenčina ICAO - Hodnotenie

ICAO English je vyhodnotené dvomi examinátormi ▪️ výsledkom je ICAO Level

Preskúšanie ICAO Slovenčiny je hodnotené podľa hodnotiacich jazykových deskriptorov. Výsledkom je slovenská jazyková spôsobilosť hodnotená na úrovni od 1 do 6.

ICAO Slovenčina - čo hodnotíme

Preskúšanie leteckej Slovenčiny ICAO Slovak pozostáva z 5 rôznych sekcií. V každej sekcii hodnotí jazykový examinátor nasledujúce jazykové deskriptory. Každý jazykový deskriptor je ohodnotený 1 až 6. Najnižšia hodnota zo všetkých deskriptorov je konečný výsledok - ICAO Slovak Level.

Jazykové deskriptory - na toto sa treba zamerať pre čo najlepší výsledok leteckej slovenčiny - ICAO Slovak.

  • výslovnosť
  • gramatika a vetná skladba
  • slovná zásoba
  • plynulosť reči
  • pochopenie
  • interakcia

ICAO Slovak ✅ Hodnotiaci proces

Aero Language využíva viacúrovňový koncept hodnotenia pre všetky preskúšania ICAO Slovak. Prvé hodnotenie vašej leteckej slovenčiny vykonáva examinátor priamo počas preskúšania jazykovej spôsobilosti. Druhé hodnotenie vykoná hodnotiaci na základe online metódy. Ak sa títo dvaja hodnotiaci so svojimi hodnoteniami nezhodnú s konečným ICAO Slovak level, náš systém Aero Language ADMIN zaeviduje nezhodu v hodnotení. Do procesu je následne zapojený ďalší hodnotiteľ, ktorý určí konečnú úroveň leteckej slovenčiny - ICAO Slovak.

ICAO English exam workflow