Slovenčina ICAO - Hodnotenie

ICAO English je vyhodnotené dvomi examinátormi ▪️ výsledkom je ICAO Level

Preskúšanie ICAO Slovenčiny je hodnotené podľa hodnotiacich jazykových deskriptorov. Výsledkom je slovenská jazyková spôsobilosť hodnotená na úrovni od 1 do 6.