ICAO English - hodnotenie

ICAO English je vyhodnotené dvomi examinátormi ▪️ výsledkom je ICAO Level

Preskúšanie ICAO English je vyhodnotené podľa hodnotiacich jazykových deskriptorov. Výsledkom je jazyková spôsobilosť hodnotená na úrovni od 1 do 6.

ICAO English - čo hodnotíme

Preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English pozostáva z 5 rôznych sekcií. V každej sekcii hodnotí jazykový examinátor nasledujúce jazykové deskriptory. Každý jazykový deskriptor je ohodnotený 1 až 6. Najnižšia hodnota zo všetkých deskriptorov je konečný výsledok - ICAO English Level.

Jazykové deskriptory - na toto sa treba zamerať pre čo najlepší výsledok leteckej angličtinyICAO English.

  • výslovnosť
  • gramatika a vetná skladba
  • slovná zásoba
  • plynulosť reči
  • pochopenie
  • interakcia

ICAO English ✅ Hodnotiaci proces

Aero Language využíva viacúrovňový koncept hodnotenia pre všetky preskúšania ICAO English. Prvé hodnotenie vašej leteckej angličtiny vykonáva examinátor priamo počas preskúšania jazykovej spôsobilosti. Druhé hodnotenie vykoná hodnotiaci na základe online metódy. Ak sa títo dvaja hodnotiaci so svojimi hodnoteniami nezhodnú s konečným ICAO English level, náš systém Aero Language ADMIN zaeviduje nezhodu v hodnotení. Do procesu je následne zapojený ďalší hodnotiteľ, ktorý určí konečnú úroveň leteckej angličtinyICAO English.

ICAO English exam workflow