Zmeny v zapisovaní jazykovej spôsobilosti na Slovensku

Dopravný úrad zmenil spôsob zapisovania jazykovej spôsobilosti do preukazov.

Dopravný úrad zverejnil dňa 3. júna 2019 na svojich webových stránkach informáciu, ktorou upravuje zapisovanie jazykovej spôsobilosti do preukazov spôsobilosti, ktoré sám Dopravný úrad vydáva.

V prechádzajúcom období bolo veľmi veľa diskusie ohľadne Osvedčenia rádiofonistu, ktoré vydáva bývalý Telekomuniukačný úrad. Odlišná interpretácia oprávnení, ktoré vyplývajú z osvedčenia rádiofonistu spôsobila množstvo diskusií.

Dopravný úrad informuje nasledovne:

"Dopravný úrad informuje verejnosť, že s okamžitou účinnosťou mení formát zápisu rádiotelefónnych oprávnení (R/T oprávnení) do preukazu spôsobilosti v poli XII.

Súčasný formát zápisu Držiteľ tohto preukazu spôsobilosti preukázal schopnosť pracovať s R/T vybavením na palube lietadla v .... jazyku.

sa mení nasledovne Pozri samostatné osvedčenie rádiotelefonistu.

Noví žiadatelia o preukaz spôsobilosti budú mať automaticky vydaný preukaz spôsobilosti s novýmtextom.

Súčasným držiteľom preukazu spôsobilosti vykonaná Dopravný úrad zmenu bezplatne pri najbližšej výmene preukazu spôsobilosti resp. zápise do neho. O uvedenú zmenu nie je potrebné žiadaťsamostatne. Preukazy spôsobilosti s pôvodným textom ostávajú platné a sú rovnocenné s preukazmi s novým textom.

Držitelia preukazu spôsobilosti ako aj žiadatelia o preukaz spôsobilosti nebudú povinní preukazovať Dopravnému úradu že sú držiteľmi osvedčenia rádiotelefonistu. Je v zodpovednosti žiadateľov
o preukaz spôsobilosti ako aj držiteľov preukazu, aby splnili podmienky Zákona č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách, pri obsluhe vybraných rádiových zariadení."i

Uvedená formulácia zdvihla vlnu otázok a preto sme niektoré z nich sumarizovane smerovali Dopravnému úradu.

Ako je možné, že Dopravný úrad ako štátny odborný dozor (ŠOD), národná letecká autorita (NAA) a štát vydania leteckého preukazu (SOLI) držiteľov slovenských licencií je v jednom bode zodpovedný za RT oprávnenia podľa FCL.055(e), ale v prípade letov VFR za toto zodpovedný nie je, hoc sa jedná o jedno a to isté Nariadenie?
 
ODPOVEĎ:

Je potrebné rozlišovať medzi schopnosťou pracovať s R/T vybavením a preukazovaním jazykovej spôsobilosti (či už v zmysle požiadaviek ICAO, alebo požiadaviek FCL.055(d))

 FCL.055 (e) stanovuje, že: Preukazovanie jazykovej spôsobilosti a schopnosti používať anglický jazyk držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati sa vykonáva metódou hodnotenia, ktorú stanoví príslušný orgán.

 T.j. môžeme stanoviť podmienky pre overovanie jazykovej spôsobilosti pre ICAO Angličtinu a IFR angličtinu, pričom sa stále jedná o preukazovanie jazykovej spôsobilosti a nie oprávnení R/T. 

 Navyše Nariadenie 1178/2011 na rozdiel od schopnosti používať anglický jazyk držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati nepozná takéto ustanovenie pre držiteľom len VFR kvalifikačných kategórií.

 Požiadavky na R/T komunikáciu pri „VFR pilotoch“ sa vyžadujú len v AMC1 FCL.210.A  (b)(2), AMC1 FCL.210.H (c)(2), AMC1 FCL.210.As (b)(2).

„Before allowing the applicant for a PPL(A) to undertake his/her first solo flight, the FI should ensure that the applicant can use R/T communication.“ V slovenských podmienkach to môže vykonať práve kontrolou Osvedčenia rádiotelefonistu. Nariadenie nestanovuje, že by príslušný úrad mal na toto stanoviť podmienky.

Akým spôsobom a kde je dokladovaná vecná príslušnosť bývalého Telekomunikačného úradu k preskúšaniam, ktoré súvisia s Part FCL a taktiež aj s Časťou SERA? 

Nie je zrejmé, aké konkrétne preskúšania súvisiace s 1178/2011 resp. SERA máte na mysli. 

Tieto preskúšania (okrem tých uvedených v FCL.055) sú všeobecné v zmysle Zákona č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách. Napr. § 37

Osobitná odborná spôsobilosť

(1) Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení.

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(3) Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa,

b) adresu trvalého pobytu žiadateľa,

c) požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,

d) dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa a

e) ďalšie prílohy žiadosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad.

 (4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ministerstva obrany, ministerstva vnútra a Slovenskou informačnou službou na účely zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku.

(5) Vybrané rádiové zariadenia sú

a) rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,

b) lietadlová stanica,

c) lietadlová zemská stanica,

d) letecká stanica,

e) letecká zemská stanica,

f) lodná stanica,

g) lodná zemská stanica,

h) pobrežná stanica,

i) amatérska stanica. 

(6) Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad....

 

Akým spôsobom prebieha preskúšanie - ako je preskúšavané to, že je žiadateľ schopný obsluhovať "palubné rádiostanice" - t.j. na akej palube, alebo na akom trenažéri prebieha preskúšanie?

Kto garanguje vecnú a odbornú stránku preskúšania?

Preukázal tento človek odbornú spôsobilosť z leteckej komunikácie, frazeológie, Časti FCL a Časti SERA?

Akým spôsobom je dokladovaná úspečnosť preskúšania? Kartička "všeobecné osvedčenie rádiofonistu" je platná len na území SR, respô na lietadlách prevádzkovaných pod "OM" a zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky. Keďže nie je súčasťou a ani nie je prílohou EASA FORM 141, je v regióne EASA (mimo SR) prakticky právne neuchopiteľný.

Uvedené otázky je potrebné smerovať na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. Väčšinu odpovedí vak nájdete na nasledovnom linku: https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-sposobilosti/

 R/T oprávnenie však sú súčasťou EASA Form 141.

 Vo vzore preukazu, sa nachádza pole XII:

 Rádiotelefónne oprávnenia: Držiteľ tohto preukazu spôsobilosti preukázal schopnosť pracovať s R/T vybavením na palube lietadla v .... (uveďte jazyk/jazyk).

 Špecifikácia:

Premenlivé položky:

XII) kvalifikácie a osvedčenia: osvedčenia triedy, typové osvedčenia, osvedčenia inštruktorov atď. s dátumami ukončenia platnosti.

 Rádiotelefónne (R/T) oprávnenia môžu byť uvedené na formulári preukazu spôsobilosti, alebo na samostatnom osvedčení.

Dopravný úrad aktuálne vydáva preukazy spôsobilosti, kde sa v poli XII odkazuje na samostatné osvedčenie, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. V minulosti Dopravný úrad na základe Osvedčenia rádiotelefonistu zapisoval aj jazyk resp. jazyky

Príklad: Žiadateľ podá žiadosť o zmenu SOLI z Dopravného úradu kamkoľvek inde v rámci EASA. Na otázku ohľadne jazykovej spôsobilosti zo strany zahraničnej autority (NAA) - nového SOLI, bude teda odpoveď Dopravného úradu, že nie je vecne príslušný poskytnúť stanovisko? 

 S uvedenými žiadosťami sa stretávame denne a zatiaľ príslušný úrad vždy zaujímali len oprávnenia v rámci ICAO English, resp. som nezažil osobne dodatočný dopyt na R/T pre VFR. Rovnako pri auditoch zo strany EASA nebola táto téma spomínaná a riešilo sa len FCL.055 (e) t.j. ICAO a IFR angličtina.