Zmeny v zapisovaní jazykovej spôsobilosti na Slovensku

Dopravný úrad zmenil spôsob zapisovania jazykovej spôsobilosti do preukazov.

<p class="mt-5 text-lg">Dopravný úrad zverejnil dňa 3. júna 2019 na svojich <a href="http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Info-na-web-nový-zápis-RT_final1.pdf">webových stránkach informáciu</a>, ktorou upravuje zapisovanie jazykovej spôsobilosti do preukazov spôsobilosti, ktoré sám Dopravný úrad vydáva.</p> <p class="mt-5 text-lg">V prechádzajúcom období bolo veľmi veľa diskusie ohľadne <strong>Osvedčenia rádiofonistu</strong>, ktoré vydáva bývalý <strong>Telekomuniukačný úrad</strong>. Odlišná interpretácia oprávnení, ktoré vyplývajú z osvedčenia rádiofonistu spôsobila množstvo diskusií.</p> <p class="mt-5 text-lg">Dopravný úrad informuje nasledovne:</p> <p class="mt-5 text-lg">"<em>Dopravný úrad informuje verejnosť, že s okamžitou účinnosťou mení formát zápisu rádiotelefónnych oprávnení (R/T oprávnení) do preukazu spôsobilosti v poli XII.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><strong><i>Súčasný formát zápisu</i> </strong>- <em>Držiteľ tohto preukazu spôsobilosti preukázal schopnosť pracovať s R/T vybavením na palube </em><em>lietadla v .... jazyku.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em><strong>sa mení nasledovne </strong>- </em><em>Pozri samostatné osvedčenie rádiotelefonistu.</em></p> <p><em>Noví žiadatelia o preukaz spôsobilosti budú mať automaticky vydaný preukaz spôsobilosti s novýmtextom.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>Súčasným držiteľom preukazu spôsobilosti vykonaná Dopravný úrad zmenu bezplatne pri najbližšej výmene preukazu spôsobilosti resp. zápise do neho. O uvedenú zmenu nie je potrebné žiadaťsamostatne. Preukazy spôsobilosti s pôvodným textom ostávajú platné a sú rovnocenné s preukazmi s novým textom.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>Držitelia preukazu spôsobilosti ako aj žiadatelia o preukaz spôsobilosti nebudú povinní preukazovať Dopravnému úradu že sú držiteľmi osvedčenia rádiotelefonistu. Je v zodpovednosti žiadateľov</em><br><em>o preukaz spôsobilosti ako aj držiteľov preukazu, aby splnili podmienky Zákona č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách, pri obsluhe vybraných rádiových zariadení."i</em></p> <p class="mt-5 text-lg">Uvedená formulácia zdvihla vlnu otázok a preto sme niektoré z nich sumarizovane smerovali Dopravnému úradu.</p> <div class="column">Ako je možné, že Dopravný úrad ako štátny odborný dozor (ŠOD), národná letecká autorita (NAA) a štát vydania leteckého preukazu (SOLI) držiteľov slovenských licencií je v jednom bode zodpovedný za RT oprávnenia podľa FCL.055(e), ale v prípade letov VFR za toto zodpovedný nie je, hoc sa jedná o jedno a to isté Nariadenie?</div> <div class="column"> </div> <div class="column"><strong>ODPOVEĎ:</strong></div> <div class="column"> <p class="mt-5 text-lg"><em>Je potrebné rozlišovať medzi schopnosťou pracovať s R/T vybavením a preukazovaním jazykovej spôsobilosti (či už v zmysle požiadaviek ICAO, alebo požiadaviek FCL.055(d))</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> FCL.055 (e) stanovuje, že: Preukazovanie <strong>jazykovej spôsobilosti</strong> a schopnosti používať anglický jazyk <strong>držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati</strong> sa vykonáva metódou hodnotenia, ktorú stanoví príslušný orgán.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> T.j. môžeme stanoviť podmienky pre overovanie jazykovej spôsobilosti pre ICAO Angličtinu a IFR angličtinu, pričom sa stále jedná o preukazovanie jazykovej spôsobilosti a nie oprávnení R/T. </em></p> <p><em> Navyše Nariadenie 1178/2011 na rozdiel od schopnosti používať anglický jazyk držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati nepozná takéto ustanovenie pre držiteľom len VFR kvalifikačných kategórií.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> Požiadavky na R/T komunikáciu pri „VFR pilotoch“ sa vyžadujú len v AMC1 FCL.210.A  (b)(2), AMC1 FCL.210.H (c)(2), AMC1 FCL.210.As (b)(2).</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>„Before allowing the applicant for a PPL(A) to undertake his/her first solo flight, the FI should ensure that the applicant can use R/T communication.“ V slovenských podmienkach to môže vykonať práve kontrolou Osvedčenia rádiotelefonistu. Nariadenie nestanovuje, že by príslušný úrad mal na toto stanoviť podmienky.</em></p> <p class="mt-5 text-lg">Akým spôsobom a kde je dokladovaná vecná príslušnosť bývalého Telekomunikačného úradu k preskúšaniam, ktoré súvisia s Part FCL a taktiež aj s Časťou SERA? </p> <p class="mt-5 text-lg"><em>Nie je zrejmé, aké konkrétne preskúšania súvisiace s 1178/2011 resp. SERA máte na mysli. </em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>Tieto preskúšania (okrem tých uvedených v FCL.055) sú všeobecné v zmysle Zákona č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách. Napr. § 37</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>Osobitná odborná spôsobilosť</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>(1) Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>(3) Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>a) meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>b) adresu trvalého pobytu žiadateľa,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>c) požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>d) dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa a</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>e) ďalšie prílohy žiadosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad.</em></p> <p><em> (4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ministerstva obrany, ministerstva vnútra a Slovenskou informačnou službou na účely zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>(5) Vybrané rádiové zariadenia sú</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>a) rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>b) lietadlová stanica,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>c) lietadlová zemská stanica,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>d) letecká stanica,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>e) letecká zemská stanica,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>f) lodná stanica,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>g) lodná zemská stanica,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>h) pobrežná stanica,</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>i) amatérska stanica. </em></p> <p class="mt-5 text-lg">(6) Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad....</p> <p> </p> <p class="mt-5 text-lg">Akým spôsobom prebieha preskúšanie - ako je preskúšavané to, že je žiadateľ schopný obsluhovať "palubné rádiostanice" - t.j. na akej palube, alebo na akom trenažéri prebieha preskúšanie?</p> <p class="mt-5 text-lg">Kto garanguje vecnú a odbornú stránku preskúšania?</p> <p class="mt-5 text-lg">Preukázal tento človek odbornú spôsobilosť z leteckej komunikácie, frazeológie, Časti FCL a Časti SERA?</p> <p class="mt-5 text-lg">Akým spôsobom je dokladovaná úspečnosť preskúšania? Kartička "všeobecné osvedčenie rádiofonistu" je platná len na území SR, respô na lietadlách prevádzkovaných pod "OM" a zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky. Keďže nie je súčasťou a ani nie je prílohou EASA FORM 141, je v regióne EASA (mimo SR) prakticky právne neuchopiteľný.</p> <p><em>Uvedené otázky je potrebné smerovať na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. Väčšinu odpovedí vak nájdete na nasledovnom linku: <a href="https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-sposobilosti/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-sposobilosti/&amp;source=gmail&amp;ust=1561988631988000&amp;usg=AFQjCNGI9QtteK7opsNq4rSzkW1wv3thjQ">https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-sposobilosti/</a></em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> R/T oprávnenie však sú súčasťou EASA Form 141.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> Vo vzore preukazu, sa nachádza pole XII:</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> Rádiotelefónne oprávnenia: Držiteľ tohto preukazu spôsobilosti preukázal schopnosť pracovať s R/T vybavením na palube lietadla v .... (uveďte jazyk/jazyk).</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> Špecifikácia:</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>Premenlivé položky:</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>XII) kvalifikácie a osvedčenia: osvedčenia triedy, typové osvedčenia, osvedčenia inštruktorov atď. s dátumami ukončenia platnosti.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em> Rádiotelefónne (R/T) oprávnenia môžu byť uvedené na formulári preukazu spôsobilosti, alebo na samostatnom osvedčení.</em></p> <p class="mt-5 text-lg"><em>Dopravný úrad aktuálne vydáva preukazy spôsobilosti, kde sa v poli XII odkazuje na samostatné osvedčenie, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. V minulosti Dopravný úrad na základe Osvedčenia rádiotelefonistu zapisoval aj jazyk resp. jazyky</em></p> <p class="mt-5 text-lg">Príklad: Žiadateľ podá žiadosť o zmenu SOLI z Dopravného úradu kamkoľvek inde v rámci EASA. Na otázku ohľadne jazykovej spôsobilosti zo strany zahraničnej autority (NAA) - nového SOLI, bude teda odpoveď Dopravného úradu, že nie je vecne príslušný poskytnúť stanovisko? </p> <p class="mt-5 text-lg"><em> S uvedenými žiadosťami sa stretávame denne a zatiaľ príslušný úrad vždy zaujímali len oprávnenia v rámci ICAO English, resp. som nezažil osobne dodatočný dopyt na R/T pre VFR. Rovnako pri auditoch zo strany EASA nebola táto téma spomínaná a riešilo sa len FCL.055 (e) t.j. ICAO a IFR angličtina.</em></p> </div>