Letecká angličtina IFR - IR English

Mnoho pilotov mýli IR English s preskúšaním ICAO English. V Aero Language poznáme rozdiel.

Letecká angličtina IR - FCL.055(d)

Nariadenie 1178/2011 a jeho Časti FCL v ustanovení FCL.055(d) požaduje, aby pilot, ktorý je držiteľom prístrojovej kvalifikácie – IR, en-route instrument rating - EIR, alebo basic instrument rating - BIR bol schopný:

  • porozumieť všetkým relevantným informáciám počas všetkých fáz letu vrátane prípravy letu
  • používať rádiové zariadenia počas všetkých fáz letu vrátane mimoriadnych situácií
  • efektívne komunikovať s ďalším členom posádky počas všetkých fáz letu vrátane prípravy letu

Nariadenie 1178/2011 vyžaduje, aby bolo preskúšanie letecká angličtina IR - IR English vykonané spôsobom, ktorý je prijateľný pre letecký úrad.

Väčšina leteckých úradov EASA však vyžaduje nad rámec teoretického preskúšania ATPL z anglického jazyka a preskúšania letecká angličtina - ICAO English  dodatočné preskúšanie  IR English.

Preskúšanie IR English je pre potreby FCL.055(d) realizované výhradne v anglickom jazyku.