Letecká angličtina - ICAO English

Čo je letecká angličtina ICAO English

Letecká angličtina - ICAO English je hovorové označenie, ktorým je nazýva medzinárodná jazyková spôsobilosť pilotov. Ak chcete byť profesionálny pilot, je to nevyhnutnosť rovnako ako zdravotná spôsobilosť, alebo pilotný preukaz.

Každý pilot, alebo člen leteckého personálu, ktorý prichádza do styku s medzinárodnou leteckou komunikáciou, vrátane riadiacich letovej prevádzky (Air Traffic Controller - ATC) musí od 5. marca 2008 absolvovať preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO.

V rámci priestoru EASA je často spájané jazykové preskúšanie aj s preskúšaním jazykovej spôsobilosti podľa európskych požiadaviek. Tie su požaduje Nariadenie 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.055. Najmä v prípade pilotov - držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR - instrument rating) sa jedná o dve rozličné kvalifikácie.

 V závislosti od komunikačnej a odbornej - leteckej úrovne angličtiny (letecká angličtina! je žiadateľovi pridelený stupeň (level), ktorému zodpovedá časová platnosť preskúšania. Preskúšanie letecká angličtina - ICAO English má časovú platnosť rovnako ako akákoľvek iná kvalifikácia v rámci letectva.

Preskúšanie letecká angličtina – ICAO English je nevyhnutnou podmienkou pre lietanie v zahraničí. Vzájomnou dohodou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sú lety VFR v rámci týchto krajín.

V prípade, ak zamýšľate vykonať let podľa pravidiel VFR do Českej republiky a komunikáciu viesť v Slovenskom, resp. Českom jazyku, preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAO nepotrebujete.

 Samotné preskúšanie leteckej angličtiny podľa požiadaviek ICAO (ICAO English) je rozdelené do niekoľkých častí, pričom celé preskúšanie trvá približne 20 až 40 minút.

  • konverzácia (interview)
  • letecká frazeológia a komunikácia
  • opis obrázku s leteckou tematikou (vizuálna analýza)
  • čítanie a preklad letecky zameraného textu
  • počúvanie a reprodukcia nahrávky (audio/video) letecky zameraného obsahu

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti - ICAO English nie je zamerané na používanie správnej gramatiky.  Preskúšanie leteckej angličtiny (ICAO English) je vykonávané našim jazykovým examinátorom. 

V druhom kroku je nahrávka žiadateľa s preskúšaním jazykovej spôsobilosti - ICAO English vyhodnotená ďalším človekom, tzv. hodnotiacim jazykového preskúšania. 

 Preskúšanie leteckej angličtiny (ICAO English) je potrebné opakovať v závislosti od jazykových schopností preskúšavaného.

Aero Language poskytuje preskúšanie leteckej angličtiny (ICAO English) pre všetky letecké odbornosti:

 Preskúšanie leteckej angličtiny (ICAO English) je tak obsahovo a štruktúrou prispôsobené priamo odbornosti, ktorej sa žiadateľ o preskúšanie jazykovej spôsobilosti venuje.

Certifikát jazykovej spôsobilosti

Certifikát potvrdzujúci preskúšanie leteckej angličtiny (ICAO English) vydaný ProfiPilot TSP je medzinárodne akceptovaný.

Aero Language vydáva v mene držiteľa Osvedčenia TSP, ProfiPilot, Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti.

Certifikát je vydávaný s ohľadom na viaceré medzinárodné požiadavky. V závislosti od toho, ktorý štát je štátom vydania Vášho preukazu spôsobilosti, bude udelená platnosť preskúšaniu leteckej angličtiny.

 Najčastejšie vydávaný Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti je podľa:

  • medzinárodné normy ICAO
  • európske normy EASA
  • interné požiadavky Eurocontrol a iných spoločností

Letecká angličtina nie je jediný medzinárodne akceptovaný jazyk ICAO. Z toho dôvodu zapisujú niektoré krajiny do preukazu spôsobilosti pilota aj ďalšie medzinárodné jazyky, ktorými pilot disponuje na komunikatívnej úrovni.

V Aero Language poskytujeme aj preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu v iných - jazykoch.