Postup odvolania proti výsledku preskúšania ICAO English

Ak sa u nás dvaja nezhodnú na výsledku skúšky, musí ju hodnotiť tretí. Ak nie ste spokojný s výsledkom jazykového preskúšania vy, môžete sa voči jeho výsledku odvolať.

Postup odvolania voči výsledku jazykového preskúšania vykonaného v rámci služby Aero Language pod oprávnením ProfiPilot má dve úrovne. Pre Vás je dôležitá lehota pre podanie odvolania. Odvolanie prvého stupňa musí byť vykonané najneskôr do 24 hodín od oznámenia výsledku jazykového preskúšania.

V prípade, ak nie je podané odvolanie do 24 hodín od oznámenia výsledku jazykového preskúšania, alebo ste sa zriekli práva na odvolanie, je výsledok jazykového preskúšania konečný a nemenný.

Prvý stupeň odvolania

Prvým stupňom odvolania je interný proces. Dôležité je, aby ste najneskôr do 24 hodín od oboznámenia sa s výsledkom jazykového preskúšania podali odvolanie. 

Senioritne starší hodnotiteľ v rámci Aero Language (nezávislý od examinátora a hodnotiteľa, ktorí hodnotili vaše jazykové preskúšanie) preskúma a ohodnotí úroveň jazykovej spôsobilosti na nahrávke. 

Odvolanie je prijímané výhradne elektronicky na e-mail: disputes@language.aero

Vaše odvolanie voči výsledku jazykového preskúšania bude preverené a najneskôr do 30 dní sa vyjadríme s výsledkom odvolania. 

Druhý stupeň odvolania

V prípade, ak nie ste spokojný so spôsobom, alebo výsledkom riešenia Vášho odvolania, je nutné sa obrátiť na orgán štátneho odborného dozoru, ktorý preverí odvolanie v druhom stupni.

Dozorujúcou autoritou pre Aero Language je v Slovenskej republike:

Dopravný úrad

Divízia civilného letectva
Odbor licencovania leteckého personálu
Letisko M.R. Štefánika 
823 05 Bratislava

www.letectvo.nsat.sk
emai: martin.marianic@nsat.sk