Požiadavky Slovenská republika

Na Slovensku je to tak...

Právny rámec pre vykonávanie preskúšaní jazykovej spôsobilosti v Slovenskej republike je daný Zákonom číslo 143/1998 ("Letecký zákon"). Letecký zákon primárne nepojednáva o jazykových preskúšaniach.

Definuje však Dopravný úrad, ako štátny odborný dozor, ktorý vykonáva štátny odborný dozor a kontrolu zhody s medzinárodnými a európskymi predpismi, ktoré preskúšanie jazykovej spôsobilosti vyžadujú.

 Požiadavky Dopravného úradu na organizácie poskytujúce preskúšania jazykovej spôsobilosti spočívajú v implementácií noriem stanovených v ICAO Doc 9835.

Aero Language je obchodná značka spoločnosti ProfiPilot. Spoločnosť ProfiPilot je držiteľom oprávnenia vydaného Dopravným úradom. Na základe oprávnenia poskytuje Aero Language jazykové služby v súlade s:

  • medzinárodnými normami ICAO
  • európskymi normami EASA
  • národnými predpismi Slovenskej republiky
  • požiadavkami Dopravného úradu