Hodnotenie skúšky letecká angličtina ICAO

Hodnotenie skúšky letecká angličtina (ICAO English)

Hodnotenie skúšky letecká angličtina ICAO English môže prebiehať priamo počas skúšky. Hodnotenie musia vykonať dvaja nezávislí pracovníci Aero Language - examinátor a hodnotiteľ.

Každý z nich hodnotí jednotlivé sekcie preskúšania. Ak je preskúšanie jazykovej spôsobilosti letecká angličtina ICAO English vykonávané za prítomnosti oboch hodnotiteľov, je výsledok preskúšania letecká angličtina ICAO English známy prakticky okamžite po skúške.

V prípade, ak je počas preskúšania leteckej angličtiny ICAO English prítomný len examinátor jazykovej spôsobilosti, snažíme sa, aby hodnotenie Vašej skúšky prebehlo najneskôr do 72 hodín. To je približný najneskorší čas, kedy môžete očakávať výsledok Vašej skúšky.

Jednotlivé časti preskúšania hodnotia obaja pracovníci Aero Language - ako examinátor tak aj hodnotiteľ na stupnici 1-6. Najnižšia získaná úroveň je finálna úroveň preskúšania - Vaša úroveň leteckej angličtiny ICAO English language proficiency "tzv. ICAO LEVEL". V prípade, ak sa examinátor jazykovej spôsobilosti a hodnotiteľ jazykovej spôsobilosti nezhodnú na výslednej jazykovej úrovni, hodnotenie musí vykonať ďalší pracovník Aero Language.

Hodnotené sú najmä nasledovné oblasti leteckej angličtiny:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovnú zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakciu