Hodnotenie IR English

Hodnotenie skúšky EASA IR English je veľmi jednoduché - uspel ✅ alebo neuspel.

EASA IR English

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti EASA IR English má za cieľ posúdiť schopnosti pilota používať štandardnú leteckú frazeológiu IFR v reálnej IFR prevádzke. Scenár skúšky IR English je vytvorený Examinátorom a to priamo počas skúšky. 

Každá z oblastí skúšky EASA IR English je hodnotená buď vyhovel, alebo nevyhovel. Na úspešné absolvovanie skúšky IR English letecká angličtina je potrebné, aby ste vyhoveli vo všetkých častiach skúšky.

FCL.055(d) požaduje preukzázanie jazykovej spôsobilosti - používať leteckú angličtinu v nasledujúcich situáciách:

  • počas letu: komunikačné postupy počas všetkých fáz letu, vrátane núdzových situácií
  • na zemi: porozumieť všetkým informáciám potrebným pre vykonanie letu
    • čítať a porozumieť technickým dokumentom napísaným v angličtine, napríklad Prevádzková príručka, Letová príručka  atď;
    • plánovanie letu, interpretovanie správ o počasí, porozumienie NOTAM, letovému plánu, atď
    • použitie leteckých máp pre odlet, prílet, traťové mapy a ďalšie dokumenty písané v Anglickom jazyku
  • komunikácia: byť schopný komunikovať s ostatnými členmi posádky v Angličtine počas všetkých fáz letu, vrátane predletovej prípravy

Jazyková spôsobilosť je vyhodnocovaná examinátorom počas preskúšania IR Engllish v reálnom čase. Výsledok sa dozviete okamžite po preskúšaní Angličtiny.