EASA IR English

IR English potrebujete ako IFR pilot ▪️ od Aero Language

Preskúšanie IR angličtiny je poskytované Aero Language ako samostatné preskúšanie s výsledkom prospel / neprospel.

IR English ✅ preskúšanie online

Držitelia prístrojovej kvalifikácie musia absolvovať špecifické hodnotenie jazykovej spôsobilosti v súlade s článkom FCL.055 písm. d). Preskúšanie IR English, ktoré poskytuje Aero Language, je samostatnou skúškou s výsledkom vyhovuje/nevyhovel. Niektoré členské štáty EASA, ako napríklad Francúzsko, vyžadujú preskúšanie IR angličtiny pre každé preskúŠanie jazykovej spôsobilosti.

Držitelia prístrojovej kvalifikácie musia preukázať schopnosť používať anglický jazyk na príslušnej úrovni odbornej spôsobilosti, podľa Dodatku 2 k časti FCL.

Účelom preskúšania jazykovej spôsobilosti z IR angličtiny je posúdiť schopnosti pilota používať štandardnú leteckú a IFR frazeológiu počas predletovej prípravy, ale aj počas letu.

IR Angličtina

 • počas letu: komunikácia počas všetkých fáz letu, vrátane núdzeí.
 • Na Zemi: porozumieť všetkým potrebným informáciám:
  • čítať a porozumieť technickým dokumentom napísaným v angličtine;
  • plánovanie letu, interpretovanie správ o počasí, porozumienie NOTAM, letovému plánu, atď ;
  • použitie leteckých máp pre odlet, prílet, traťové mapy a ďalšie dokumenty.
 • Komunikácia IFR: byť komunikovať s ostatnými členmi posádky v Angličtine počas všetkých fáz letu, vrátane predletovej prípravy.

IR English Hodnotenie

Jazyková spôsobilosť je vyhodnocovaná examinátorom počas preskúšania IR Engllish v reálnom čase. Výsledok sa dozviete okamžite po preskúšaní Angličtiny.

Example
Example

IR English Obsah

Obsah preskúšania IR English je veľmi podobný každodenným pracovným povinnostiam dopravného pilota, alebo pilota s prístrojovou kvalifikáciou lietajúceho podľa pravidiel pre lety IFR.

IR Angličtina na zemi ⬇️⬇️⬇️

Potrebujeme sa uistiť, že ste schopní čítať a porozumieť leteckému textu dôležitému pre vykonanie IFR letu. V súlade s AMC3 FCL.055(a)(2), náš jazykový examinátor bude hodnotiť nasledovné schopnosti:

 • vašu schopnosť čítať a porozumieť technikckým dokumentom a manuálom v anglickom jazyku. Pre tento účel môže byť použitá Prevádzková príručka, alebo jednoducho Jeppesen manual;
 • plánovanie letu, informácie a vyhodnocovanie počasia, NOTAM, letový plán, atď;
 • použitie leteckých máp, odletových a príletových mapiek a ďalších dokumentov v Angličtine.

IFR Let

IR Angličtina počas letu ⬇️⬇️⬇️

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti IR English simuluje reálny let podľa pravidiel IFR. Jazykový examinátor bude preto hodnotiť vaše schopnosti komunikovať a používať štandardnú IFR frazeológiu počas jednotlivých fáz letu vrátane núdzových situácií.

Môžete očakávať štandardnú IFR komunikáciu - presne takú istú, na akú ste zvyknutí z vášho leteckého výcviku instrument rating:

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie, povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet, odletové postupy, núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko, postupy pre vyčkávanie, postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu, povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko, zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky
Example
Example

IR English - Platnosť

IR English - platnosť angličtiny

IR English alebo IFR Angličtina podľa EASA FCL.055(d) má doživotnú platnosť. Vo väčšine krajín nie je potrebné IFR Angličtinu predlžovať. Výnimkou je len prípad, ak by ste si letecký preukaz preniesli do Francúzska.

Preskúšanie IR English je požadované jedenkrát v živote - pred získaním niektorej z nasledujúcich kvalifikácií::

 • prístrojová kvlaifikácia (vrátane competency-based instrument rating)
 • en route instrument rating
 • basic instrument rating 

IR English platnosť vo Francúzsku

Jedinou výnimkou je Francúzsko. DGCA požaduje, aby bolo preskúšanie IR English súčasťou každého preskúšania jazykovej spôsobilosti pre držiteľa francúzskej licencie pilota. Sme si však vedomí tejto požiadavky a vieme ako s ňou naložiť :-)

IR English - vzorový test

Jazykový examinátor vás prevedie celým preskúšaním jazykovej spôsobilosti IR English. Scenár a obsah skúšky podľa ktorého bude testovaná vaša úroveň IFR angličtiny, bude dohodnutý priamo s examinátorom pred zahájením preskúšania. Jazykový examinátor vo všeobecnosti simuluje úlohu a komunikáciu ATC, pričom vašou úlohou bude komunikovať ako IFR pilot. A to s použitím štandardnej IFR komunikácie.

Example